Secure Access Control based on BioPKI system and Application for C@FRIS (in Vietnamese)

Abstract

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày đề xuất giải pháp kiểm soát truy cập cơ sở dữ liệu qua mạng dựa trên hệ thống BioPKI của đề tài KC.1.11/ 06-10 sử dụng thẻ sinh trắc Bio-Etoken kết hợp với mã hóa và chữ ký số, và xây dựng ứng dụng đề bảo mật hệ nhận dạng vân tay C@FRIS. Ứng dụng BioPKI nhằm mục tiêu kiểm soát bảo mật truy cập cơ sở dữ liệu qua mạng đồng thời đảm bảo tính mật cho quá trình xác thực cũng như quá trình trao đổi dữ liệu bảo mật hệ nhận dạng vân tay C@FRIS. Các kết quả thử nghiệm bước đầu có nhiều triển vọng phát triển thành giải pháp bảo mật cho hệ C@FRIS triển khai trên thực tế. Với các tính năng của giải pháp BioPKI, việc bảo mật trên hệ C@FRIS được đảm bảo chặt chẽ mà vẫn giữ được tính dễ dùng trong các khâu xây dựng, khai thác và vận hành hệ thống.

Publication
Journal of Information and Communication Technology, pp.183-194, vol.6(26), September 2011, ISSN:1859-3550
Date
Links