BioPKI security solution and Application for C@FRIS (in Vietnamese)

Abstract

Sử dụng vân tay để xác thực chủ thể truy cập hệ thống có nhiều ưu thế so với việc dùng mật khẩu truyền thống. Vân tay có nhiều ưu điểm so với các đặc trưng sinh trắc khác, tuy nhiên, vân tay cũng có thể bị làm giả và bản thân hệ thống nhận dạng vân tay cũng là một mục tiêu tấn công tiềm tàng nên việc bảo mật hệ nhận dạng vân tay là hết sức cần thiết. Báo cáo này tập trung trình bày kết quả cài đặt tính năng bảo mật cho hệ nhận dạng vân tay C@FRIS ứng dụng công nghệ BioPKI, bao gồm các công đoạn: kiểm soát xác thực chủ thể đăng nhập hệ thống, truy cập cơ sở dữ liệu, dùng chữ ký số và xác thực chữ ký để đảm bảo vệ xuất xứ dữ liệu mức bản ghi, mức cấu trúc các bảng cơ sở dữ liệu, và tính năng mật mã hóa giải mã các giao dịch trên đường truyền, quá trình trao đổi dữ liệu giữa các phân hệ, sao lưu bảo quản, bảo đảm sự toàn vẹn dữ liệu. Nhờ ứng dụng các tính năng ưu việt của công nghệ bioPKI, hệ C@FRIS được tăng cường thêm tính năng bảo mật, an ninh an toàn mà vẫn đảm bảo được các tính năng cơ bản của hệ thống.

Publication
in Proceedings of 13th National Conference on selected fields of Information and Communication Technology, pp.333-346, Vietnam, 2010
Date
Links